Od dne 8.5.2019 do 21.5.2019 jsme mimo kancelář a veškeré objednávky a reklamace budou vyřízeny až po tomto datumu. Děkujeme za pochopení. Tým i-Mobily.cz

Obchodní podmínky

 Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  I.  Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, kdy na jedné straně je společnost iShop Group s.r.o., IČ: 04562615, DIČ CZ04562615, se sídlem Švehlova 3125/10, Praha 10 - Záběhlice 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 255696 jako prodávající (dále jen „iShop Group“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.i-fissler.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Více informací o iShop Group jsou k nalezení na webové stránce www.i-fissler.cz.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s iShop Group nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II těchto VOP, „Reklamační řád „ a dokument „Doprava zboží“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce iShop Group, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. iShop Group nebo smluvních partnerů iShop Group, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  II. Sdělení před uzavřením smlouvy

iShop Group sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, iShop Group si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. nepožaduje platbu předem ani zálohu, vyjma plnění přesahující částku 100.000,- Kč;
 3. iShop Group neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 4. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o: 

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

   přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu iShop Group s.r.o.,Švehlova 3125/10, Praha 10 Záběhlice 106 00, příp. může využítformulář na vrácení pro odstoupení od smlouvy na stránkách www.i-fissler.cz

 5.  spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které iShop Group splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli iShop Group a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, iShop Group zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 6. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 7. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 8. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu iShop Group,
 9. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím elektronické adresy: sale@i-fissler.cz., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  III.  Uživatelský účet

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou iShop Group považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

iShop Group může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení iShop Group, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  IV.  Smlouva

 1. Uzavření smlouvy
   
  1. Veškerá prezentace zboží umístěna ve webovém rozhraní je informativního charakteru a iShop Group není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy skrze webové rozhraní obchodu tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky iShop Group. Za případné chyby při přenosu dat iShop Group nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy iShop Group neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
  4. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu iShop Group. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
  5. iShop Group je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Uzavřená smlouva je iShop Group archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám
  7. Kupující bere na vědomí, že iShop Group není povinna uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči iShop Group.
  8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce

    
 2. Dodání předmětu koupě

  1. Kupní smlouvou se iShop Group zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc/poskytne digitální obsah, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí iShop Group kupní cenu.
  2. iShop Group si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.
  3. iShop Group Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
  4. Povinnost odevzdání věci Kupujícímu bude splněna v okamžiku, kdy iShop Group umožní Kupujícímu s věcí nakládat v místě plnění a včas mu to oznámí.
  5. Má-li dle smlouvy iShop Group věc odeslat Kupujícímu odevzdá iShop Group věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, v případě Kupujícího – spotřebitele odevzdá věc v okamžiku, jakmile mu věc předá dopravce.
  6. Dodá-li iShop Group větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
  7. iShop Group odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  8. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí iShop Group věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří iShop Group věc pro přepravu.
  9. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si iShop Group vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny, popř. po úhradě zálohy za toto zboží dle individuální domluvy mezi Kupujícím a iShop Group. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu/smluvenou zálohu zakoupeného zboží, iShop Group provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

 3. Přechod nebezpečí škody

  1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci 
  2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou iShop Group způsobila porušením své povinnosti.
  3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní iShop Group umožnila nakládat.
  5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže iShop Group škodu způsobila porušením své povinnosti.
  6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 4. Odpovědnost iShop Group

  1. iShop Group odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména iShop Group odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které iShop Group nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití iShop Group uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
   3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
   4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 
  2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
   1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
  3. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
  4. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Lhůta je v tomto případě uvedena vždy u informací s cenou daného produktu, když pro podnikatele platí cena uvedená v závorce.
  5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  6. Má-li věc vadu, z níž je iShop Group zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 5. Podstatné porušení smlouvy

  1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
   2. na odstranění vady opravou věci
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
   4. odstoupit od smlouvy.
  2. Kupující sdělí iShop Group, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu iShop Group; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li iShop Group vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  3. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
  4. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu iShop Group nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že iShop Group nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 6. Nepodstatné porušení smlouvy

  1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může iShop Group dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může iShop Group odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
  3. Neodstraní-li iShop Group vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu iShop Group .

 7. Porušení smlouvy obecně

  1. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  2. Při dodání nové věci vrátí Kupující iShop Group na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
  3. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 8. Záruka za jakost

  1. Zárukou za jakost se iShop Group zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
  2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než iShop Group, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
  3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 9. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

  1. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeného u iShop Group dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
  2. Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. 
  3. Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který iShop Group poskytla Kupujícímu jako dar.

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  V. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cena zboží

  1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
  2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  3. Původní cena znamená cenu, za niž předmětné zboží iShop Group nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
  4. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi iShop Group a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému iShop Group. iShop Group v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
  5. iShop Group si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 2. Platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit iShop Group následujícími způsoby:
   1. platba v hotovosti či kartou při nákupu;
   2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   3. bezhotovostně převodem na účet iShop Group č. 5141823329 /0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet iShop Group“);
   4. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou s možností splátek.
  2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit iShop Group také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  4. iShop Group nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen bod f) tohoto ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet iShop Group.
  6. iShop Group je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV odst. 1 písm. e), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté iShop Group Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví iShop Group ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. iShop Group je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví iShop Group Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej na adresu Kupujícího. Údaje v již vystaveném daňovém dokladu nelze měnit v případě, kdy Kupující již zboží přijal a zaplatil.

 3. Informace

  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  2. iShop Group umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak iShop Group potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese: iShop Group s.r.o., Švehlova 3125/10, Praha 10 - Záběhlice, 106 00
  4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá iShop Group bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od iShop Group obdržel, a to na své náklady.
  5. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  6. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, iShop Group doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu iShop Group spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
  7. Spotřebitel odpovídá iShop Group pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu iShop Group bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým byly od spotřebitele přijaty, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  9. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, iShop Group však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží iShop Group odeslal.
  10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a kupní cena za zboží je hrazena pomocí úvěru poskytnutého třetí osobou, vztahují se účinky odstoupení také na smlouvu o úvěru.
  11. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi iShop Group a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má iShop Group právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 2. Odstoupení v ostatních případech

  1. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
  2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
   2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
   3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
   4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující iShop Group, co ještě vrátit může, a dá iShop Group náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  3. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  VII.  Přeprava a dodání zboží

iShop Group zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání zboží:

 1. osobní odběr;
 2. DPD Parcel Shop (Pickup) – zasílání přepravní službou v rámci České i Slovenské republiky;
 3. DPD Private - zasílání přepravní službou v rámci České i Slovenské republiky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li iShop Group podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou být upraveny v dokumentu „Doprava zboží“ umístěném na webové stránce www.i-mobily.cz.

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  VIII.  Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem iShop Group a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

iShop Group není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje iShop Group prostřednictvím elektronické adresy: sale@i-fissler.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle iShop Group na elektronickou adresu Kupujícího. 

iShop Group je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Spotřebitel je oprávněn obracet se při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy na Českou obchodní inspekci www.coi.cz), jakožto pověřený subjekt k řešení mimosoudních sporů mezi podnikateli a spotřebiteli, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy u naší společnosti poprvé bylo uplatněno právo, které je předmětem řešeného sporu.

Spotřebitel je oprávněn obracet se při řešení přeshraničních sporů vzniklých z kupní smlouvy na Evropské spotřebitelské centrum www.evropskyspotrebitel.cz, jakožto podpůrného subjektu při řešení mimosoudních sporů mezi podnikateli a spotřebiteli, kteří jsou z rozdílných členských státu EU a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy u naší společnosti poprvé bylo uplatněno právo, které je předmětem řešeného sporu.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  X.  Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů iShop Group, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů iShop Group také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky iShop Group z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může iShop Group pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje iShop Group bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že iShop Group nebo zpracovatel (písm. f tohoto článku) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat iShop Group nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby iShop Group nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu iShop Group povinna tuto informaci předat. iShop Group má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Snímek obrazovky 2016-05-06 v 14.05.03  XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny v prvé řadě prostřednictvím České obchodní inspekce (viz čl. IX těchto VOP) a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě, tak výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.05.2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle iShop Group nebo elektronicky na www.i-fissler.cz.

 

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi pravidly pro cookies.Více informací zde